top of page

W.A.D.I 

Water, drainage en Infiltratie

De wetgeving omtrent hemelwater 

Voor de aanpak van water in en rond de woning zijn in België allerlei technische voorschriften en aanbevelingen. Voor elke watersoort zijn er tal van wettelijke regels en praktische aandachtspunten wanneer het gaat om bouwen en verbouwen. Naast het landelijk beleid is er lokaal ruimte om daarvan af te wijken. Wij zetten de regels op een rij voor de ontwikkeling van zowel bedrijfsmatige panden als huizenbouw, met als specifiek aandachtspunt de hemelwaterafvoer.
 

De verordening in het kort

Het algemeen uitgangsprincipe in de stedenbouwkundige verordening is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie wordt het resterende deel van het hemelwater geïnfiltreerd of gebufferd. Daardoor kan het in laatste instantie met vertraging worden afgevoerd en is er idealiter slechts een beperkte hoeveelheid water over. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening moet aan dit principe voldoen.

Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² moet voldoen aan de normen van de verordening. Dit geldt ook wanneer deze is vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is verplicht als het perceel groter is dan 250 m².

Waterbeheer volgens VLAREM II

In deel twee van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II) staat het volgende over regenwater: Om wateroverlast te vermijden, wordt het regenwater best ter plaatse gehouden. Moet het toch afgevoerd worden, respecteer dan altijd deze volgorde:

  • opvangen voor hergebruik (via een regenwaterput);

  • infiltratie op het eigen terrein;

  • bufferen met vertraagd lozen op het oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater;

  • lozen in de regenwaterafvoerleiding (RWA) van de straat;

  • lozen op de openbare riolering: dit is enkel toegelaten als geen van de voorgaande afvoerwijzen mogelijk is.

Onze Oplossingen

Wij bieden hiervoor vele mogelijkheden aan. De infiltratie en het hergebruik van hemelwater is zeer belangrijk voor het klimaat en dus ook voor uw tuin! Door hier slim gebruik van te maken en hier al rekening mee te houden bij de start van de aanleg van uw tuin, kunnen we uw tuin wendbaarder maken tegen de extremere weersomstandigheden. 

Door middel van een waterput kan u zuiver hemelwater hergebruiken in uw woning maar ook voor de beregening van uw tuin in droge perioden. De overloop van de regenwaterput kunnen we in een infiltratieput, infiltratiekratten, of een natuurlijke voor van infiltratie in uw tuin laten sijpelen. Voorbeelden van zo een natuurlijke infiltratie zijn:buffer bekkens, natuurlijke vijvers, moeras zone's, beken of kreken. Deze kunnen bepaalde habitatten creëren voor specifieke planten, wat weer kan bijdragen aan een diverse, en daardoor wendbare, tuin.

Twijfel niet om contact op te nemen om alle mogelijkheden eens te bespreken.

bottom of page